ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Сказано: "Если по установлениям Моим будете идти".1 Наши мудрецы объясняют слово им ("если"), как выражение просьбы2 - "О, если бы вы следовали Моим установлениям!" Мольба Всевышнего к Израилю, чтобы он берег Тору, по сути своей помогает человеку и дает ему возможность проявлять твердость, выбирая добро. Более того, "...по установлениям Моим будете идти" означает, что душа становится "идущей" (поднимающейся).

* * *

С приходом Машиаха раскроется все величие качеств прямодушия и чистосердечности в служении простых людей, которые молятся и читают псалмы с простой искренностью.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Ваикра" 26:3.

2.

"Авода Зара" 5a.

שבת כד אייר, לט לעומר (תש"ג)
מברכים ר"ח [ראש חדש] סיון. אמירת כל התהילים בהשכמה. יום התוועדות. לשלישי עולה הבעל קורא, ומעצמו. אומרים אב הרחמים.
שיעורים: חומש: בחוקתי, שביעי עם פירש"י.
תהילים: קיג-קיח. לא שכחתי
תניא: פרק נא. והנה.. בתולדתו כנ"ל.

אם בחוקותי תלכו, אם זה הוא לשון תחנונים כמרז"ל [כמאמר רבותינו זכרונם לברכה], שכוונתו הלואי בחוקותי תלכו. וזה שהקב"ה [שהקדוש ברוך הוא] כביכול, מתחנן לפניהם שישמרו את התורה, זה עצמו מסייע ונותן כח לאדם שיעמוד בבחירתו הטובה. ועוד זאת אשר בחוקותי תלכו דנעשית הנשמה מהלך.

------------------------

בביאת המשיח תתגלה מעלת הפשיטות והתמימות שיש בעבודתם של אנשים פשוטים שמתפללים ואומרים תהלים בתמימות.

 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.