ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Наш обычай - трижды обмакивать кусок хлеба в соль1

В 5621 (1861) г., во время трапезы второго дня праздника Шавуот, Цемах Цедек рассказывал: "В 5555 (1795) г., во время трапезы второго дня праздника Шавуот, мой дед (Алтер Ребе) рассказывал: "В 5528 (1768) г., во время трапезы второго дня праздника Шавуот, мой святой господин и учитель (Межерический Магид) рассказывал: "Cказано "Усфартем лахем" - "Отсчитайте себе"2. В слове усфартем (“отсчитайте”) тот же корень, что и в слове сапирут ("сияние"). "Усфартем лахем" означает, что лахем, - то есть, вы сами, - должны сиять".

"Затем, - продолжил Цемах Цедек, - мой дед склонил голову на руки и, погрузившись в двейкут, запел нигун "Шел Арба Бавот"3, после чего поднял голову, произнес нараспев с вопросительной интонацией: "Чтo заставит сиять лахем?" и тут же нараспев ответил: "Семь полных недель" (букв. "...семь ... суббот"), то есть, очищение семи мидот (эмоциональных качеств души), каждая из которых состоит из всех семи4. Чтобы семь мидот стали "семью субботами", а суббота не нуждается в очищении"5.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

После произнесения благословения "...выращивающий хлеб из земли"., а не сыпать соль на хлеб.

2.

"Ваикра", 23:15. Здесь говорится о счете Омера, что является заповедью Торы. Стих завершается словами: "... семь недель, полными будут они". Вместо распространенного слова шавуот ("недели"), Тора использует слово шаббатот ("субботы"). Семь недель соответствуют семи эмоциональным качествам души человека. См. прим. к 2 Ияра, с. 50.

3.

Знаменитый напев Алтер Ребе, состоящий из четырех частей.

4.

См. прим. ко 2 Ияра.

5.

Усилие, или работа по самоочищению и очищению Творения, в первую очередь применимо по отношению к будням, когда человек занят повседеневными делами, "своими работами". Суббота - это день покоя, день, не предназначенный для работы. Суббота – не время для "очищения", настолько велика святость этого дня.

שבת י אייר, כה לעומר (תש"ג)
הפטורה : ויהי דבר גו' הלדרוש אותי.
שיעורים: חומש: קדושים, שביעי עם פירש"י..
תהילים: נה-נט.
תניא: פרק מז, והנה... כמש"ל.

נהגינן להטביל פרוסת המוציא שלש פעמים במלח ולא לזרוק המלח על הפרוסה.

יום ב' דחה"ש [דחג השבועות] תרכ"א בסעודה סיפר הצ"צ [הצמח צדק]: יום ב' דחה"ש [דחג השבועות] תקנ"ה בסעודה אמר אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי] [רבינו הזקן]: ביום ב' דחה"ש [דחג השבועות] תקכ"ח בסעודה אמר כ"ק [כבוד קדושת] מו"ר [מורי ורבי] [המגיד ממעזריטש] וספרתם לכם, וספרתם הוא מלשון ספירות ובהירות. וספרתם לכם, צריכים לעשות שיהי'[ה] הלכם בהיר. וישען כ"ק [כבוד קדושת] אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי] על זרועות קדשו וישורר את הניגון של ד' בבות בדבקות גדולה. אח"כ [אחר כך] הגביה את ראשו הק' [הקדוש] ויאמר - בניגון של שאלה: ובמה מספרים את הלכם? ותוך כדי דיבור אמר - בניגון של תשובה: בשבע שבתות תמימות, בבירור שבע המדות, שכל מדה ומדה תהי'[ה] כלולה משבע, ושבע המדות עצמם יהיו שבע שבתות, דשבת אינה צריכה בירור.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.