ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Из регулярных занятий моего отца: дневной отрывок из недельной главы Пятикнижия с комментариями Раши; чтение ТаНаХа по памяти - глава из Торы, глава из Пророков и глава из Писаний; глава Мишны; углубленное изучение Вавилонского Талмуда - два листа еженедельно; ускоренное изучение - три листа ежедневно; изучение Иерусалимского Талмуда; регулярное (но не ежедневное) изучение трудов кодификаторов Закона (поским).

В течение года он полностью завершал Мидраш, “заимствуя” из более длинных глав и “возмещая” на более коротких.1

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

То есть, он не обязательно заканчивал недельную главу из Мидраша еженедельно. Он завершал более длинные главы в течение других недель, когда читались более короткие главы.

יום חמישי ג ניסן (תש"ג)
שיעורים: חומש : תזריע, חמישי עם פירש"י.
תהילים : יח - כב.
תניא : והיינו אפילו ..'106 כמ"ש לקמן,

משיעורי אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי]: בכל יום פרשה חומש עם פירש"י [פירוש רש"י]. אמירת תנ"ך [תורה נביאים כתובים] בעל פה: קאפ' [קאפיטל] אחד מתורה וכן מנביאים וכן מכתובים. פרק אחד משניות. שיעור גמרא לעיוני ב' דפים לשבוע, שיעור למיגרס ג' דפים ליום. שיעור בירושלמי. גם שיעור - לא בכ"י [בכל יום] - בפוסקים. במשך השנה הי' [היה] מסיים כל המד"ר [המדרש רבה]: לווה בסדרות הארוכות ופורע בקצרות.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.