ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Порядок этого дня: "Кидуш", молитва "Минха", праздничная трапеза.1

В последний день праздника Песах (Ахарон Шел Песах) Баал-Шем-Тов проводил три праздничные трапезы.

Он называл третью трапезу этого дня "трапезой Машиаха". Последний день праздника Песах - это день для трапезы Машиаха, ибо в этот день открыто сияет свет Машиаха.

В 5666 (1906) г. в йешиве "Томхей Тмимим" в Любавичах был принят новый распорядок для праздника Песах. Праздничные трапезы студенты проводили вместе, в учебном зале. 310 студентов сидели за 18-ю столами.2

Мой отец, Ребе, участвовал в праздничной трапезе последнего дня вместе со студентами йешивы. Он велел каждому студенту выпить четыре бокала вина3 и провозгласил: "Это - трапеза Машиаха".

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Параллель с тремя субботними трапезами в противоположность принятым двум праздничным. Наш обычай - проводить праздничную трапезу ("трапезу Машиаха") в последний вечер Песах, начиная ее сразу после молитвы "Минха" (незадолго до захода солнца) и завершая уже после наступления темноты и завершения праздника.

2.

310 - число духовных миров, ожидающих каждого праведника; 18 - числовое значение слова хай ("жизнь").

3.

Из бесед Ребе: "Совершенно очевидно, что этот обычай относится не только к данному году, но распространяется и на все последующие".

יום שלישי כב ניסן, אחרון של פסח [בחו"ל], שבעה לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: אחרי מות, שלישי עם פירש"י.
תהילים: קו - קז.
תניא: וגם... '120' כנ"ל פ"ב.


ביום מהדרים: לקדש, אחר כך מתפללים תפלת המנחה, ואחר זה סעודת יום טוב.

הבעל שם טוב היה אוכל ג' סעודות באחרון של פסח.

סעודת אחרון של פסח היתה נקראת - אצל הבעל שם טוב - משיח'ס סעודה. אחרון של פסח איז משיח'ס סעודה, ווייל אחרון של פסח איז מאיר גילוי הארת המשיח.

בשנת תרס"ו התחיל הסדר, אשר תלמידי תומכי תמימים יאכלו יחד בחג הפסח בהיכל הלימוד. והיה אז ש"י תלמידים וח"י שלחנות. סעודת אחרון של פסח אכל אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] ביחד עם התלמידים, וציווה לתת לכל תלמיד ד' כוסות. ואמר אז: דאס איז סעודת משיח.
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.