ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

В благословении после еды, в субботней вставке "баал айешуот" ("...избавитель...") произносят с бейт, а "у’ваал анехамот" ("...и утешитель...") – с вейт.

Изречение "Не место славит человека, а человек - место"1 мой дед объяснял следующим образом: "У слова кавод, от которого образованы слова мехабдо и мехабед ("славит") есть два прочтения. Первое - "печень". Тора говорит: "Кавейд лейв паро" ("Упорно (букв. "тяжело") сердце фараона"),2 и мудрецы объясняют, что "его сердце уподобилось печени" (стало таким же холодным и бесчувственным). Второе его значение - "почет", "слава" - символизирует раскрытие возвышенного трансцендентного света.

"Не место славит человека" - не место (и обстоятельства) делают его холодным и бесчуственным.3

"Человек славит место" - имеет возможности и силы, чтобы озарять4 собственное окружение ("место") светом Торы и служения.

Когда душа спускается в тело, с нее берут клятву быть праведником.5 Слово швуа ("клятва") созвучно с сова ("насыщение"). Человек щедро наделен ("насыщен") силами, чтобы выполнять Б-жественное намерение, лежащее в основе нисхождения души в материальный мир. И это относится к каждому человеку, где бы он ни находился.6

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Таанит", 21б.

2.

"Шмот", 7:14.

3.

Как в первом значении слова кавод.

4.

Как во втором значении слова кавод.

5.

См. Тания, начало первой главы.

6.

Как душа наделена силами для достижения своей цели "внизу", так же каждый человек обладает силой и способностью озарять светом свое окружение - место, в котором он находится.

שבת ה ניסן (תש"ג)
שיעורים: חומש: תזריע שביעי עם פירש,י.
תהילים: כט- לד.
תניא: פרק מ. אך -'נה' באריכות.

ברצה דברהמ"ז [דברכת המזון] אומרים "בעל הישועות" - בית דגושה "ובעל הנחמות" - בית רפוי'[ה].
אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי] אמר במרז"ל [במאמר רבותינו זכרונם לברכה] לא מקומו של אדם מכבדו אלא אדם מכבד את מקומו, כבוד יש בו שני פירושים: לשון כבדא כמרז"ל [כמאמר רבותינו זכרונם לברכה] כבד לב פרעה נעשה לבו ככבד. ולשון כבוד, גילוי אור מקיף נעלה. וזהו: לא מקומו של אדם מכבדו כלומר מקררו, אלא אדם מכבד את מקומו, שניתן לו כח ועוז להאיר את מקומו באור תורה ועבודה. כשם דבירידת הנשמה בגוף משביעים אותו תהא צדיק, דשבועה זו הוא ענין השובע בכחות נעלים שתוכל להשלים כונת ירידתה, הנה כן הוא בכל אדם ואדם במקום שהוא.
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.