ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Когда человек идет по улице и обдумывает слова Мишны или Тании, когда, сидя у себя в магазине, он открывает Пятикнижие или Теилим - это ценней во много раз, чем в былые времена, когда улицы были залиты ярким светом Торы. Нельзя идти по улице с "пустым сердцем".1 Мы всегда должны хранить в памяти что-то из Торы, чтобы было что взять с собой на улицу.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Буквально "на пустой желудок". Идиома, используемая в Талмуде ("Хулин", 59 а).

יום ראשון ט אדר א (תש"ג)
שיעורים: חומש: תצוה, פרשה ראשונה עם פירש"י.
תהלים: מט-נד.
תניא: פרק כט. אך - 'לו' וגסותן.

אז מען געהט אין גאס און מען טראכט משניות תניא, און מ'זיצט אין קראם (סטאר) מיט א חומש, א תהלים, איז איצט איז דאס טייערער, ווי אין דער צייט, ווען אין גאס (סטריט) איז געווען ליכטיג באור תורה. מ'טאר ניט געהן אין גאס אליבא רקניא, מען דארף האבען תורה, מיט וואס צו געהן אין גאס.

В этот день, в 5700 (1940) г. Предыдущий Ребе, благословенна память о нем, прибыл в США. "Этот день замечателен тем, что здесь, в "нижнем полушарии" начали "изливаться наружу источники" хасидизма" (выдержка (cо слов одного из присутствовавших) из выступления Ребе в одну из суббот 5745 (1985) г., где были подробно рассмотрены и освещены смысл и значимость этого дня).

В благословении "Борей нефашот" ("Сотворивший множество живых существ..."), когда говорят "ал кол ма шебарата", кол произносят с огласовкой холам, а не камац (см. Сидур "Теилат Ашем").

Страстное желание быть привязанным к Ребе1 можно удовлетворить, изучая хасидские маамарим, которые Ребе говорит и записывает. Просто видеть его - недостаточно.2

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

См. 24 Сивана.

2.

Букв. "созерцать его лицо".

יום שלישי ט אדר שני (תש"ג)
שיעורים: חומש: ויקרא, שלישי עם פירש"י.
תהלים: מט-נד.
תניא: ולזה נתן - 'מו' מהאר"י ז"ל.

בברכת בורא נפשות אומרים על כל מה שבראת - הכ"ף בחולם ולא בקמץ.

גודל התשוקה להתקשרות, יכול להשביע רק כאשר ילמוד מאמרי החסידות שאומר הרב וכותב, כי בראית פנים בלבד לא סגי.
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.