ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

В молитве, произносимой перед сном (См. Сидур "Теилат Ашем"), в субботу и праздники мы не говорим "Рибоно шел олам" ("Властелин мира!..") и "Ламнацеах" ("Псалом Давида..."), однако произносим это в другие дни, когда не читается молитва "Таханун". После чтения трех отрывков молитвы "Шма" добавляют слово эмет ("истинно"). "Йаалзу" ("Возрадуются...") произносят один раз, "Иней" и "Йеварехеха" ("Вот ложе..." и "Благословит...") - по три раза. Во время "Тикун хацот",1 в те дни, когда опускается молитва "Таханун", "Ламнацеях" ("Псалом Давида...") не произносят.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Особая молитва, произносимая после полуночи и оплакивающая разрушение Иерусалимского Храма.

יום שישי כח אדר א (תש"ג)
שיעורים: חומש: ויקהל, שישי.
תהלים: קלה-קלט.
תניא: וגם המקורבים - דשבת.

בקריאת שמע שעל המטה רבוש"ע [רבונו של עולם] הריני מוחל וכן למנצח גו' בבוא - א"א [אין אומרים] בשויו"ט [בשבת ויום טוב], אבל צ"ל [צריך לומר] בשאר ימים שא"א [שאין אומרים] בהם תחנון. בסיום הג' פרשיות אומרים תיבת "אמת". יעלזו חסידים - פעם אחת, הנה מטתו - ג"פ [ג' פעמים], יברכך - ג"פ [ג' פעמים]. בתקון חצות א"א [אין אומרים] למנצח גו' בבוא בימים שא"א [שאין אומרים] בהם תחנון.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.