ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Мой дед сказал, что Мителер Ребе писал особые маамарим и особые книги для каждого типа маскил и овед1 в хасидской общине. Однако, книги "Шаар Айихуд" и "Шаарей Ора" - общие и написаны для всех хасидов. "Шаар Айихуд" - это ключ к учению хасидизма, "Шаарей Ора" - это алеф-бейт хасидизма.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Маскил ("размышляющий") - хасид, чье служение в первую очередь сосредотачивается на интеллектуальных аспектах хасидского учения, а овед ("слуга") - тот, чье служение в первую очередь сосредоточено на совершенствовании и возвышении своих эмоциональных атрибутов. Овед - это маскил, а маскил - это овед, ибо интеллектуальное и эмоциональное - одинаково существенны и взаимодополняющи. Отличие - лишь в первоначальном их выражении.

יום שני טו אדר שני, שושן פורים (תש"ג)
שיעורים: חומש: צו, שני עם פירש"י.
תהלים: עז-עח.
תניא: כאשר כל - '94' האבות.

אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי] אמר, אשר אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבינו] האמצעי כתב בשביל כל סוג וסוג מהמשכילים והעובדים אשר בעדת החסידים מאמרים וספר מיוחד, לבד שער היחוד ושערי אורה שהם כלליים, ונכתבו עבור כל החסידים: שער היחוד הוא המפתח דתורת החסידות, ושערי אורה - אלף-בית דתורת החסידות.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.