ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Во время чтения свитка Эстер мы произносим "Лаарог Улеабейд" и "Велаарог Улеабейд" ("...убить и погубить..." и "...и убить, и погубить...", 8:11), "Веиш ло амад бифнейем" и "Веиш ло амад лифнейем" ("и никто не устоял против них..." и "...и никто не устоял перед ними...", 9:2).1 Когда прочитывают слова "А’игерет азот" ("...письма этого...", 9:26) и "Игерет а’Пурим азот ашейнит" ("...это второе письмо о Пуриме...", 9:29), слегка трясут свиток.

По завершении чтения свитка в отрывке "Шошанат Яаков" ("Сыны Яакова, жившие в городе Шушане...") произносят "Брухим Коль Aцадиким" ("Благословенны все праведники...").

Благословение "Шеэхеяну" говорят и перед дневным чтением свитка.

Мой дед, когда писал свиток Эстер, не располагал имена десяти сыновей Амана в отдельный столбец на странице и не начинал каждый столбец на странице словом амелех ("король").

(Поправки к тексту книги "Тора Ор", имеющие смысл только в оригинале (прим. переводчика))

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Две этих фразы существуют в двух версиях, и при чтении свитка Эстер читают оба варианта.

יום ראשון יד אדר שני, פורים (תש"ג)
בקריאת המגילה קוראים: (ח. יא) "להרג ולאבד, ולהרג ולאבד".
(ט. ב) "ואיש לא עמד בפניהם, ואיש לא עמד לפניהם". באמירת "האגרת הזאת", "אגרת הפורים הזאת השנית", מנענעים את המגילה.    
נוסח שושנת יעקב: ברוכים כל הצדיקים. שהחיינו - גם ביום.
שיעורים: חומש: צו, פרשה ראשונה עם פירש"י.
תהלים: עב-עו.
תניא: וזאת ועוד - '94' והחומרי.

במגלה שכתב אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי] לא נכתבו עשרת בני המן בעמוד בפ"ע [בפני עצמו]. וכן לא כל העמודים מתחילים בתיבת "המלך".
בתו"א [בתורה אור] ביאור ד"ה [דבור המתחיל] יביאו לבוש סעיף המתחיל והנה בחי' [בחינת] לבוש, צ"ל [צריך להיות]: "והיא בחי' [בחינת] פני וזו היא המסתתרת.. שהיא בחי' [בחינת] עתיק בחי' [בחינת] סדכ"ס [סתימא דכל סתימין]". ויש נ"א [נוסח אחר]: "והנה בחי' [בחינת] ביום ההוא הוא בחי' [בחינת] בינה אימא עילאה המקננת בבריאה בכורסיא אכן מל'[מלכות] דאצילות נעשה עתיק לבריאה שנעתק וגבוה מבריאה ואינה באה בהתגלות בעולם הבריאה שאפילו מבחי' [מבחינת] ביום ההוא הוא בבחי' [בבחינת] העלם והסתר. ומה שנאמר אסתיר פני שכן נקרא מל' [מלכות] דאצי'[לות] לפי שמקבלת מכל הי"ס [היו"ד ספירות] ממל'[כות] דכתר דאצילות נעשה כתר מלכות וממל'[כות] שבחכ' [שבחכמה] נעשה חכ' [חכמה] שבמל' [שבמלכות] כו'".
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.