ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

В одном из своих маамарим мой отец пишет: "На третью субботнюю трапезу намекает стих: "...сегодня вы не найдете его (ман) в поле".1 Это означает, что хлеб для третьей трапезы не обязателен, но что-то съесть нужно.2 Сказал рабби Йоси: "Да будет моя доля с теми, кто вкушает три субботние трапезы".3

* * *

Вскоре после того, как Алтер Ребе прибыл в Лиозно, он учил:

Талмуд говорит, что человек всегда (леолам) должен быть скрупулезным (заир) в отношении молитвы "Минха".4

Преимущество молитвы "Минха" перед молитвами "Шахарит" и "Маарив" в том, что она читается в середине дня, когда люди заняты своими собственными делами. Тем не менее, ради молитвы "Минха" они прерывают их. Поэтому:

"Леолам..." ("всегда", или, более буквально, "для мира") - человеческое служение в этом мире заключается в том, чтобы "...йеэй адам..." (букв. - "человек должен быть", но можно перевести и как "быть человеком") - его интеллект освещал и воздействовал на эмоции.5 И тогда человек становится "...заир..." (букв. - "скрупулезный", но также может быть прочитано, как) "дающий свет" - то есть, форма (духовное6) "освещает" материальное и доминирует над ним.

И проявляется это через молитву "Минха".

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Шмот", 16:25.

2.

Говоря о двойной порции мана в субботу, Тора три раза использует слово "сегодня", из чего Талмуд выводит, что в субботу должно быть три трапезы. Слова "не найдете" выражают отрицание, поэтому хлеб на третью трапезу не обязателен.

3.

"Шаббат", 118а.

4.

"Брахот", 6б.

5.

См. 4 Элула; слово "Адам" указывает на "человека интеллекта".

6.

См. прим. к 7 Кислева.

שבת כב אדר א (תש"ג)
הפטורה: וישלח אחאב.
שיעורים: חומש: כי תשא, שביעי עם פירש"י.
תהלים: קו-קז.
תניא: פרק לא. והנה - משמחי לב.

אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] כותב באחד ממאמריו: הא דסעודה שלישית היום לא גו', היינו שא"צ [שאין צריך] פת, אבל צריך לטעום איזה דבר, וא"ר [ואמר רבי] יוסי יהא חלקי מאוכלי ג' סעודות.

תורת רבינו הזקן בתחלת בואו לליאזנא: לעולם יהא אדם זהיר בתפלת המנחה. יתרון תפלת המנחה על התפלות דשחרית וערבית הוא בזה, שהיא באמצע היום, בשעה שבני אדם עסוקים וטרודים בעניניהם, ומפסיקים לתפלת מנחה. וזהו: לעולם, עבודת האדם בעולם היא, שיהא אדם, שכל המאיר ופועל במידות, זהיר יאיר, היינו התגברות הצורה על החומר, וזה ניכר בענין תפלת המנחה.
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.