ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

В благословениях, произносимых после того, как была прочитана Афтара, мы всегда говорим "Нееман верахаман ата" и "Нефеш тошия утесамах" ("Верный и милосердный..." и "...скорбящего душою возвесели...").

От старых хасидов до нас дошло предание, что Алтер Ребе составил Танию из своих ответов на йехидут в период с 5540 по 5550 (1780-1790) г.г. Летом 5552 (1792) г. он приступил к обработке Тании и составил ее в той форме, как она выглядит сейчас. Годом позже уже было множество копий, а со временем появились искажения текста и даже фальсификации. Это побудило Ребе напечатать книгу как можно скорее.

Есть еще одна версия.

На протяжении 20-и лет Ребе работал над Танией, кропотливо выверяя каждое слово. К 5555 (1795) г. текст был цельным и завершенным, и Ребе дал разрешение сделать копию. Когда копий стало много и в них появились искажения, он напечатал свою работу.

Цемах Цедек рассказывал, что в первый Рош-Ашана в его жизни (в 5550 (1789) г.), Алтер Ребе объяснял стих из Талмуда: "Заклинают его: "Будь праведником..." Это объяснение легло в основу первых трех глав Тании.

שבת ו אדר שני (תש"ג)
הפטורה: ותשלם כל המלאכה.
בברכות הפטורה אומרים תמיד: נאמן ורחמן אתה, תושיע ותשמח.
שיעורים: חומש: פקודי, שביעי עם פירש"י.
תהלים: לה-לח.
תניא: והנה ביאור - והמשכיל יבין.

מקובל אצל זקני אנ"ש [אנשי שלומינו]: ספר התניא הוא לקוטי עצות מה שענה רבינו הגדול לאנ"ש [לאנשי שלומינו] על יחידות בשנות תק"מ-תק"ן. בקיץ תקנ"ב התחיל לסדר את ספר התניא בצורתו כמו שהוא עתה לפנינו. תקנ"ג כבר היו העתקות רבות ממנו, ובמשך הזמן נשתבשו, וגם התחילו לזייפו. ומהאי טעמא נזדרז רבינו למסרו לדפוס. יש נ"א [נוסח אחר]: עשרים שנה כתב רבינו את ספרו התניא, ודייק בכל תיבה ותיבה. בשנת תקנ"ה כבר היה צרוף וזקוק, ואז נתן רשות להעתיקו, וכשרבו ההעתקות ונשתבשו מסרו לדפוס.

הצ"צ [הצמח צדק] סיפר אשר, בראש השנה הראשונה לחייו - שנת תק"ן - אמר רבינו הגדול דרוש משביעין אותו תהי צדיק וכו', והוא הוא שלשת פרקים הראשונים של ספר התניא.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.