ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

В молитве, произносимой перед сном (См. Сидур "Теилат Ашем"), в субботу и праздники мы не говорим "Рибоно шел олам" ("Властелин мира!..") и "Ламнацеах" ("Псалом Давида..."), однако произносим это в другие дни, когда не читается молитва "Таханун". После чтения трех отрывков молитвы "Шма" добавляют слово эмет ("истинно"). "Йаалзу" ("Возрадуются...") произносят один раз, "Иней" и "Йеварехеха" ("Вот ложе..." и "Благословит...") - по три раза. Во время "Тикун хацот",1 в те дни, когда опускается молитва "Таханун", "Ламнацеях" ("Псалом Давида...") не произносят.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Особая молитва, произносимая после полуночи и оплакивающая разрушение Иерусалимского Храма.

יום שישי כח אדר א (תש"ג)
שיעורים: חומש: ויקהל, שישי.
תהלים: קלה-קלט.
תניא: וגם המקורבים - דשבת.

בקריאת שמע שעל המטה רבוש"ע [רבונו של עולם] הריני מוחל וכן למנצח גו' בבוא - א"א [אין אומרים] בשויו"ט [בשבת ויום טוב], אבל צ"ל [צריך לומר] בשאר ימים שא"א [שאין אומרים] בהם תחנון. בסיום הג' פרשיות אומרים תיבת "אמת". יעלזו חסידים - פעם אחת, הנה מטתו - ג"פ [ג' פעמים], יברכך - ג"פ [ג' פעמים]. בתקון חצות א"א [אין אומרים] למנצח גו' בבוא בימים שא"א [שאין אומרים] בהם תחנון.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.