ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

На вопрос реб Илеля Паричера - обучать ли философии хасидизма тех, кто о нем не имеет ни малейшего понятия, - Мителер Ребе ответил: "Душа слышит слова учения. Сказано: "Источник вод живых, текущих с гор Леванона".1 Леванон - лев и нун2 - это Хохма и Бина души. Когда душа слышит,3 оттуда4 течет и изливается "поток", направленный к тому отсвету души, который оживляет тело,5 что укрепляет служение человека в аспектах "Твори добро" (исполнение 248 предписаний Торы) и "Отстранись от зла" (соблюдение 365 запретов)".

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Шир Аширим, 4:15; в простом толковании - Ливан, а в аллегорическом - одно из названий Храма.

2.

Лев - сокращение из еврейских букв ламед и вет, числовое значение которых соответственно 30 и 2. Числовое значение слова лев - 32 - указывает на "32 пути мудрости" (Хохма. В рассказе о Творении Тора 32 раза упоминает Имя Всевышнего ("Берейшит" 1). В "Мишлей" 3:19 сказано, что Всевышний основал мироздание мудростью.); нун - название буквы, числовое значение которой 50, что символизирует 50 врат понимания (Бина Рош Ашана 21б.).

3.

На уровне своего источника мудрости и понимания.

4.

От уровня источника мудрости и понимания ("Леванона души").

5.

Существует объяснение, что лишь часть души облечена в тело, чтобы оживлять его. Это называется "отсветом души", в отличие от ее сущности ("Леванона"), которая остается "наверху". Простой человек, слушая слова учения хасидизма, может совсем не понимать их, но его душа обладает качествами интеллекта (Хохма и Бина), которые понимают учение, хотя сам человек этого и не осознает. "Живые воды, текущие с Леванона" (то есть, из интеллекта) воздействуют на него.

יום שני כד אדר א (תש"ג)
שיעורים: חומש: ויקהל, שני עם פירש"י.
תהלים: קיג-קיח
תניא: כי מאחר - 'מא' לבדה.

אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבינו] האמצעי ענה לר"ה [לרבי הלל] פאריטשער על שאלתו, אם יחזור חסידות גם בעיירות שאנשיהם אין להם מושג בחסידות: דברי חסידות הערט די נשמה. וכתיב ונוזלים מן לבנון, לבנון ל"ב נו"ן, חכמה ובינה שבנשמה. און אז די נשמה הערט, איז נוזל ונוטף אין דער הארת הנשמה וואס איז מחיה דעם גוף, און עס ווערט א חזוק אין דעם ועשה טוב פון רמ"ח מ"ע [מצות עשה] און אין דעם סור מרע פון שס"ה מל"ת [מצות לא תעשה].

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.