ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

В субботу, предшествующую Пуриму, читают "Паршат Захор" - отрывок из книги "Дварим" (25:17-19); произносят "Ав Арахамим" ("Отец, преисполненный милосердия..."), но не говорят "Цидкатха" ("Милость Твоя...").

"И пришел Амалек, и стал воевать с Израилем в Рефидим".1

"Рефидим" подразумевает "бессилие рук", пренебрежение Израиля к Торе.2 Когда евреи ослабевают в Торе, целью которой является исполнение заповедей, тогда приходит Амалек и охлаждает пыл евреев. "И воевал Амалек с Израилем". Слово "Израиль" - аббревиатура фразы Йеш Шишим Рибо Отиот Латора ("Есть 600000 букв в Торе"). У каждого еврея есть буква в Торе, поэтому существует общееврейский обычай - написать букву в свитке Торы, чью святость пытается "охладить" Амалек.

Средство для борьбы с Амалеком - это приказ Моше к Йеошуа: "Выбери нам мужей"3 - людей Моше, а "в каждом поколении есть продолжение Моше",4 ибо в каждом поколении есть "главы тысяч Израиля".5 "И выходи, и воюй с Амалеком". Глаголы стоят в единственном числе (то есть, сказанное относится к каждому человеку), потому что Тора - вечна и одинаково актуальна в каждом поколении всегда и везде.6

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Шмот", 17:8.

2.

Слово "рефидим" однокоренное со словом "рафа" - "ослабел".

3.

"Шмот", 17:9.

4.

"Тикуней Зогар, 114а

5.

Cм. 23 Адара I.

6.

Тора актуальна во все времена, и "Моше каждого поколения" приказывает каждому из нас персонально "идти и воевать с Амалеком".

שבת יג אדר שני, פרשת זכור (תש"ג)
הפטורה: כה אמר ה'. אומרים אב הרחמים, אין אומרים צדקתך.
שיעורים: חומש: ויקרא, שביעי עם פירש"י.
תהלים: סט-עא.
תניא: ומעות - ,מז, התפלה.

ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, שרפו ידיהם מדברי תורה. אז מ'ווערט שוואך אין תורה, וואס דער לימוד התורה איז דאך על מנת לעשות ולקיים, קומט עמלק און קיהלט אפ דעם אידען, וילחם עם ישראל, ר"ת [ראשי תיבות] יש ששים רבוא אותיות לתורה, - דכל אחד מישראל יש לו אות אחת בתורה, ולכן נהגו כל ישראל לכתוב אות בתורה, - און עמלק מאכט קאלט קדושת התורה. והעצה לזה בחר לנו אנשים, אנשי משה, ואתפשטותא דמשה בכל דרא, שבכל דור יש ראשי אלפי ישראל. וצא הלחם בעמלק ל' [לשון] יחיד, לפי שהתורה היא נצחית בכל דור ובכל זמן ובכל מקום בשוה.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.