ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Понятие "хасид" очень древнего происхождения. Мудрецы его относили даже к Адаму.1 Этот термин говорит о чьем-либо совершенстве и превосходстве в области интеллекта или эмоциональных качеств, или же - и в том и другом. В свете учения Хабад, однако, название "хасид" указывает на того, кто знает истинную сущность своей личности и свой истинный уровень в знании и изучении Торы, а также - насколько он преуспел в исполнении заповедей. Он знает, чего ему недостает, его это беспокоит, и он прилагает усилия, чтобы восполнить недостаток. Он усерден в послушании, "принимая на себя ярмо".2

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Эрувин", 18б.

2.

"Принятие на себя ярма" (Небес, Торы, заповедей - в зависимости от контекста) - концепция в Талмуде, которую развивает и превозносит учение Хабад. Поступками человека может двигать либо интеллект (глубокое изучение предмета, размышления, широкие знания), либо эмоции (например, любовь к исполнению заповедей). "Принятие ярма" в контексте учения Хабад превосходит эти побуждающие мотивы. Оно вовлекает сущность души или исходит из сущности души, которая гораздо выше разума и чувств. Активизируя "принятие ярма", человек не нуждается в логических доводах, потому что уже превзошел ограниченное, внешнее свое состояние. Осознание сущности своей личности, о которой говорится в тексте, аналогичным образом затрагивает уровень, который гораздо выше очевидных частных черт характера и проникает до самой глубины, сердцевины, квинтэссенции личности.

יום שישי כא אדר א (תש"ג)
שיעורים: חומש: כי תשא, שישי עם פירש"י.
תהלים: קד-קה.
תניא: אבל באמת - בשגגות.

שם חסיד הוא שם קדום הנמצא בדרז"ל [בדברי רבותינו זכרונם לברכה] גם על אדם הראשון (עירובין יח ב), והוא תואר השלימות וההפלגה אם בשכל או במדות או בשניהם יחדיו. אמנם בתורת חסידות חב"ד תואר חסיד הוא, מי שמכיר מהותו העצמי ומעמדו בידיעת התורה ולימודה ומצבו בקיום המצות. יודע הוא מה שחסר לו ונותן לב ודואג למלאות את החסר, ומרבה במשמעת בדרך קבלת עול.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.