ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

(Поправки к тексту книги "Тора Ор", имеющие смысл только в оригинале (примечание переводчика))

Йорцайт рабби Йосефа-Ицхака. В тот же самый день, годом позже, его зять, рабби Менахем-Мендел Шнеерсон встал во главе хасидов Хабада.

Когда моей бабушке, ребецин Ривке, было восемнадцать, она заболела, и доктор велел ей принимать пищу сразу же по пробуждении. Она однако не желала есть перед молитвой, и поэтому стала молиться раньше обычного, а затем завтракать. Узнав об этом, ее тесть, Цемах Цедек, сказал: "Еврей должен быть здоровым и сильным. Тора говорит о заповедях: "Живи в них", то есть - нужно привносить в них жизненность. А чтобы наполнять заповеди жизненностью, нужно самому быть крепким и жизнерадостным". Затем он добавил: "Тебе нельзя голодать. Лучше есть для того, чтобы молиться, чем молиться для того, чтобы есть". После этого он благословил мою бабушку долголетием. (Она родилась в 5593 (1833) г., а покинула этот мир 10 Швата 5674 (1914) г.).

Все вышесказанное мой отец пересказал одному человеку на йехидуте и добавил: "И делать это нужно с радостью".

שבת י שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: בא, שביעי עם פירש"י.
תהלים: נה-נט.
תניא: פרק יט. ולתוספות - בלב כלל.

תו"א [תורה אור] ד"ה [דבור המתחיל] למען תהי'[ה] סוף סעיף המתחיל אמנם, "לא ישבות יומם מלראות" צ"ל [צריך להיות] "לא ישבות יומם ולילה מלרצות".

אמי זקנתי (הרבנית מרת רבקה נ"ע )[נשמתה עדן] בהיותה כבת שמונה עשרה שנה - בשנת תרי"א - חלתה, וציוה הרופא אשר תאכל תיכף בקומה משנתה, אמנם היא לא חפצה לטעום קודם התפלה, והיתה מתפללת בהשכמה, ואחר התפלה היתה אוכלת פת שחרית. כשנודע הדבר לחותנה אדמו"ר [אדננו מורנו ורבנו] הצ"צ [הצמח צדק], אמר לה: א איד דארף זיין געזונד און א בעל כח. אויף מצות שטייט וחי בהם, איז דער טייטש וחי בהם, מען דארף אריינבריינגען א חיות אין מצות. בכדי אז מען זאל קענען אריינבריינגען א חיות אין מצות, מוז מען זיין א בעל כח און זיין בשמחה. וסיים: דו דארפסט ניט זיין קיין ניכטערע. בעסער עסען צוליב דאווענען ווי דאווענען צוליב עסען. ובירכה באריכות ימים, - (נולדה בשנת תקצ"ג ונפטרה י' שבט תרע"ד).-
מאמר זה אמר אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] לאחד על יחידות, והוסיף: און מען דארף עס טאן בשמחה.
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.