ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Йорцайт ребецин Хаи-Мушки, благословенна память о ней, дочери рабби Йосефа-Ицхака, благословенна память о нем, жены рабби Менахема-Мендела.

Существуют два вида законов: законы, создающие жизнь, и законы, создаваемые жизнью.

Человеческие законы создаются жизнью, и в разных странах, в зависимости от обстоятельств, они - разные.

Тора Всевышнего - это Его Закон, который творит жизнь. Тора Всевышнего - это Тора истины. Она одинакова всегда и везде. Тора - вечна.

יום חמישי כב שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: יתרו, חמישי עם פירש"י.
תהלים: קו-קז.
תניא: ומאחר שרצון - בלא"ה.

עס זיינען דא צווייערליי חוקים: א) א געזעץ וועלכער שאפט לעבען ב) א געזעץ וועלכער ווערט באשאפען פון לעבען. מענשליכע געזעצען זיינען געשאפען פון לעבען, דערפאר זיינען זיי אין יעדער לאנד פארשידען, לויט די תנאים פון לאנד. תורת ה', איז דער ג-טליכער געזעץ וועלכער שאפט א לעבען. תורת ה' איז תורת אמת, די תורה איז אין אלע ערטער און אין אלע צייטען גלייך, תורה איז נצחית.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.