ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Наш великий учитель (Алтер Ребе) установил для хасидов порядок служения посредством работы разума и стремления к истине, чтобы каждый их поступок был тщательно выверен согласно истине1 и являлся результатом этой работы

Служение не заключается в том, чтобы, - как неверно полагают некоторые, - крушить горы, дробить каменные глыбы или переворачивать мир. Абсолютная истина заключается в том, что любое служение, любое действие, в чем бы они не состояли, совершенно удовлетворительны, если исполняются с истинным намерением. Это значит, что каждое благословение произносится с сосредоточением, слова молитвы, как полагается, - с "подготовленным сердцем", с осознанием "перед Кем стоишь"; строка из Пятикнижия или стих из псалма читаются с пониманием того, что это - слова Б-га, а положительнье черты характера выражаются в теплоте и дружелюбии по отношению к другим.

Суть в том, что все вышесказанное требует великих и целенаправленных усилий. Это означает - много изучать Тору и понимать ее (согласно своим способностям), и тогда Всевышний поможет быть таким, как требует истина.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

См. 20 Адара I.

יום ראשון ב אדר א (תש"ג)
שיעורים: חומש: תרומה, פרשה ראשונה עם פירש"י.
תהלים: י-יז.
תניא: פרק כז. ואם - 'לד' עשה ממש.

רבינו הגדול - הזקן - סידר לפני אנ"ש [אנשי שלומינו] העבודה במוח ולחפש את האמת, לבקר כל תנועה, שתהיה רק כפי האמת ובאה ע"י [על ידי] עבודה.

ועבודה זו אינה כמו שטועים בזה טעות גמור לחשוב שצריך לפרק הרים ולשבר סלעים, איבערקערען די וועלט. האמת הגמור הוא, אשר כל עבודה ופועל, איזה שיהיו, בכוונה אמיתית די ומספיק: א ברכה בכוונה, דעם ווארט אין דאוונען כדבעי בהכנת הלב ובידיעה לפני מי אתה עומד, א פסוק חומש בידיעה שהוא דבר ה', א פסוק תהלים, ומדה טובה לקרב לבו של חברו באהבה וחבה.

אמת הדבר, אשר בכדי להגיע לזה צריכים יגיעת רבה ועצומה, פשוט לערנען א רבוי און פארשטיין - כל אחד לפי ערכו - ואז ה' בעזרו שיהי'[ה] כפי האמת.
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.