ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Книга "Тора Ор" (без приложений) была впервые напечатана в 5597 (1837) г. в Копусте

В письме от 3 Швата того же г. Цемах Цедек писал: "Напечатанная сейчас книга "Тора Ор"... содержит маамарим, большая часть из которых написана в период с 5556 (1796) по 5572 (1812) г.г. Наш учитель1, благословенна память о нем, тщательно проверил многие из них, отредактировал и согласился опубликовать. Книга разделена на две части: одна часть содержит хасидские комментарии к двум первым книгам Пятикнижия, Хануке и Пуриму, а также к празднику Шавуот (дню дарования Торы), которые входят в состав маамарим главы "Итро", и несколько рассуждений о празднике Песах, которые включены в раздел "Ваякъэль"; другая часть книги будет, с Б-жьей помощью, посвящена трем последним книгам Пятикнижия, Шир-Аширим, праздникам, Рош-Ашана и Йом-Кипуру... Имя автора книги, Шнеур, соответствует этому, так как числовое значение веаавта - дважды ор"2.

Напечатать успели лишь первую часть, так как русское правительство по чьему-то доносу закрыло ряд еврейских типографий, в том числе и типографию в Копусте, где была издана "Тора Ор". В 5608 (1848) г. вторую часть напечатали в Житомире под названием "Ликутей Тора".

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Алтер Ребе, дед Цемах Цедека.

2.

Шнеур буквально означает "два света". Числовое значение слова веаавта ("возлюби") - 414, числовое значение слова ор ("свет") - 207.

שבת ג שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: וארא, שביעי עם פירש"י.
תהלים: יח-כב.
תניא: פרק טז. וזה ... באריכות.

תורה אור נדפס לראשונה בשנת תקצ"ז בקאפוסט (בלי ההוספות). הצ"צ [הצמח צדק] במכתבו מיום ג' שבט תקצ"ז כותב: ספר תורה אור הנדפס עתה... בו מאמרים רוב הדרושים שמשנת תקנ"ו עד סוף תקע"ב, אשר הרבה מהם שם רבינו ז"ל [זכרונו לברכה] בעצמו עין עיונו עליהם והגיהם, והסכימה דעתו הקדושה להביאם לבית הדפוס. והספר כולל שני חלקים, חלק הראשון על שני חומשי התורה וחנוכה ופורים גם כמה דרושים לחג השבועות זמן מ"ת [מתן תורה] בפ'[רשת] יתרו וקצת לפסח בפ'[רשת] ויקהל. וחלק השני אי"ה [אם ירצה ה'] על ג' חומשי התורה ושה"ש [ושיר השירים] ומועדים ור"ה [וראש השנה] ויוכ"פ [ויום כפור]... ושם המחבר נאה לו שניאור כמו ואהבת בגימט'[ריא] ב"פ [ב' פעמים] אור... עכ"ל [עד כאן לשונו].

לא הספיקו להדפיס רק חלק הראשון, כי ע"י [על ידי] מלשינות סגרה הממשלה כמה מבתי הדפוס העברים ברוסיה, וביניהם גם ביה"ד [בית הדפוס] בקאפוסט אשר שם הדפיסו התו"א [התורה אור]. בשנת תר"ח נדפס ח"ב [חלק ב'] בזיטאמיר ובשינוי השם "לקוטי תורה".
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.