ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

"Если увидишь, что осел врага твоего лежит под ношею своею, разве оставишь его без помощи? Помоги непременно...".1

Из учений Баал-Шем-Това: "Если увидишь осла (хамор)..." - когда ты пристально всмотришься в свою материальность (хомер), то есть, в собственное тело, ты увидишь "...врага своего..." - ибо оно ненавидит твою душу, стремящуюся к Б-жественности и духовности, и еще ты увидишь, что тело "...лежит под ношей своей...", которую Всевышний возложил на него - очиститься через Тору и заповеди, и ленится выполнять это. И если ты решишь "...оставить его без помощи..." - в выполнении его миссии, и вместо этого, пойдешь по пути умерщвления плоти,2 чтобы покорить ее грубую телесность, знай, что свет Торы - не в этом, а должен ты "...помочь ему..." - очистить тело, возвысить, но не умертвлять его".

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Шмот", 23:5.

2.

Существовал метод покорения материальности тела путем физических страданий: ведение аскетического образа жизни, длительные посты и т.д. Баал-Шем-Тов отверг этот метод. Он не считал тело препятствием на пути к духовному, чем-то изначально порочным и противостоящим святости. Он учил, что тело - это потенциальный носитель духовности, средство, при помощи которого душа достигает высот, не досягаемых иным путем. "Враг" должен быть превращен в союзника. Для выполнения заповедей - воли Всевышнего - привлекается, в большинстве своем, физическая материя (например, коровья кожа при изготовления ремешков тфиллин, овечья шерсть при изготовлении кистей цицит и т.д.).

יום רביעי כח שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: משפטים, רביעי עם פירש"י.
תהלים: קלה-קלט.
תניא: וכיוצא - 'לב' ב"ה כנ"ל.

אחת מתורות הבעל שם טוב:
כי תראה חמור - כאשר תסתכל בעיון טוב בהחומר שלך שהוא הגוף, תראה - שונאך - שהוא שונא את הנשמה המתגעגעת לאלקות ורוחניות, ועוד תראה שהוא - רובץ תחת משאו - שנתן הקב"ה [הקדוש ברוך הוא] להגוף שיזדכך ע"י [על ידי] תומ"צ [תורה ומצות] והגוף מתעצל בקיומם. ואולי יעלה בלבבך - וחדלת מעזוב לו - שיוכל לקיים שליחותו, כי אם תתחיל בסיגופים לשבור את החומריות, הנה לא בזו הדרך ישכון אור התורה, כי אם - עזוב תעזוב עמו - לברר את הגוף ולזככו ולא לשברו בסיגופים.
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.