ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Прежде чем приступить к глубокому интеллектуальному анализу какой-либо концепции, и, тем более, к концепции Б-жественного, необходимы:

а) великие усилия тела, чтобы освободиться от тяги к наслаждениям этого мира;

б) великие усилия души, чтобы пробудить в себе наслаждение, получаемое от идей и концепций в общем, и Б-жественных идей и концепций - в частности.

יום שלישי ד אדר א (תש"ג)
שיעורים: חומש: תרומה, שלישי עם פירש"י.
תהלים: כג-כח.
תניא: ובכל דחי' - 'לד' צדיקים.

ראשית ההכנה להתעסקות בשכלים עיונים, ובשכל אלקי בפרט, הוא א) יגיעת בשר להסיר הטוב טעם מעניני עולם ב) יגיעת נפש לעורר הטוב טעם במושכלות בכלל, ובעניני אלקות בפרט.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.