ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Йорцайт ребецин Штерны-Сары (5702 (1942) г.), матери рабби Йосефа-Ицхака.

Йорцайт отмечается в тот день, когда человек скончался, даже в первый год и даже если погребение состоялось намного позже дня смерти.

Когда моему деду было семь лет, его отец (Цемах Цедек) однажды ответил ему: "По своей милости Б-г дал человеку преимущество - ходить прямо,1 чтобы, идя по земле, тот мог видеть небо. Не так это у животных, которые ходят на четырех лапах; они видят лишь землю".

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Коэлет, 7:29. Букв., "...сотворил человека прямым".

יום שלישי יג שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: בשלח, שלישי עם פירש"י.
תהלים: סט-עא.
תניא: אבל עשר - עניני העולם.

יא"צ [יאר צייט] - ביום המיתה אפילו בשנה ראשונה, ואפילו כשיום הקבורה רחוק מיום המיתה.
מענה הצ"צ [הצמח צדק] לאאזמו"ר [לאדוני אבי זקני מורי ורבי] בהיותו כבן שבע: החסד ויתרון המעלה אשר האלקים עשה את האדם ישר להיות הולך בקומה זקופה הוא, דהגם שהולך על הארץ, מכל מקום הוא רואה את השמים, לא כן בהולך על ארבע דאינו רואה אלא את הארץ.
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.