ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Наш великий учитель (Алтер Ребе) установил для хасидов порядок служения посредством работы разума и стремления к истине, чтобы каждый их поступок был тщательно выверен согласно истине1 и являлся результатом этой работы

Служение не заключается в том, чтобы, - как неверно полагают некоторые, - крушить горы, дробить каменные глыбы или переворачивать мир. Абсолютная истина заключается в том, что любое служение, любое действие, в чем бы они не состояли, совершенно удовлетворительны, если исполняются с истинным намерением. Это значит, что каждое благословение произносится с сосредоточением, слова молитвы, как полагается, - с "подготовленным сердцем", с осознанием "перед Кем стоишь"; строка из Пятикнижия или стих из псалма читаются с пониманием того, что это - слова Б-га, а положительнье черты характера выражаются в теплоте и дружелюбии по отношению к другим.

Суть в том, что все вышесказанное требует великих и целенаправленных усилий. Это означает - много изучать Тору и понимать ее (согласно своим способностям), и тогда Всевышний поможет быть таким, как требует истина.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

См. 20 Адара I.

יום ראשון ב אדר א (תש"ג)
שיעורים: חומש: תרומה, פרשה ראשונה עם פירש"י.
תהלים: י-יז.
תניא: פרק כז. ואם - 'לד' עשה ממש.

רבינו הגדול - הזקן - סידר לפני אנ"ש [אנשי שלומינו] העבודה במוח ולחפש את האמת, לבקר כל תנועה, שתהיה רק כפי האמת ובאה ע"י [על ידי] עבודה.

ועבודה זו אינה כמו שטועים בזה טעות גמור לחשוב שצריך לפרק הרים ולשבר סלעים, איבערקערען די וועלט. האמת הגמור הוא, אשר כל עבודה ופועל, איזה שיהיו, בכוונה אמיתית די ומספיק: א ברכה בכוונה, דעם ווארט אין דאוונען כדבעי בהכנת הלב ובידיעה לפני מי אתה עומד, א פסוק חומש בידיעה שהוא דבר ה', א פסוק תהלים, ומדה טובה לקרב לבו של חברו באהבה וחבה.

אמת הדבר, אשר בכדי להגיע לזה צריכים יגיעת רבה ועצומה, פשוט לערנען א רבוי און פארשטיין - כל אחד לפי ערכו - ואז ה' בעזרו שיהי'[ה] כפי האמת.
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.