ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Где бы каждый из нас ни оказался, нет ни малейшей тени сомнения в том, что это для того, чтобы очистить мир словами Торы и молитвы. Мы - народ Израиля, посланники Всвышнего. Каждый - согласно тому, что Б-жественное провидение ему предопределило. Ни один из нас не свободен от святой ноши, возложеннной на его плечи.

יום רביעי ה אדר א (תש"ג)
שיעורים: חומש: תרומה, רביעי עם פירש"י.
תהלים: כט-לד.
תניא: ושני - '68' דקב"א לעילא.

בלי שום צל ספק וספק ספיקא, הנה בכל מקום מדרך כף רגלינו, הכל הוא לזכות ולטהר את הארץ באותיות התורה והתפלה, ואנחנו כל ישראל שלוחי דרחמנא אנו, איש איש כאשר גזרה עליו השגחה העליונה, אין חפשי מעבודת הקדש, אשר הועמסה על שכמנו.

Изучение Талмуда и других законодательных работ, изучение философии хасидизма и практическое служение - все это является необходимым. Не должно быть даже мысли о том, что одно важнее другого. Их связь взаимобогощающа. "Безграмотный не может быть хасидом"1 - поэтому необходимо изучать Талмуд и Алаху. "Кто хасид? Тот, кто милостив к своему Создателю"2 - поэтому также нужно изучать философию хасидизма. Конечная цель всего изучения - практическое служение.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Авот", 2:5.

2.

Зогар 2, 114б. Простой смысл сказанного: тот, кто служит Б-гу больше, чем того требует закон, следуя Торе и заповедям с большей самоотдачей, с большей жизненностью. Для этого необходимо изучать хасидизм (см. также 14 Кислева).

יום ששי ה אדר שני (תש"ג)
שיעורים: חומש: פקודי, ששי עם פירש"י.
תהלים: כט-לד.
תניא: והוא בהקדם - 'מד' בראשו עכ"ל.

לימוד הנגלה לימוד החסידות ועבודה בפועל, כולם כאחד מוכרחים המה. ולא זו בלבד דאינו שייך לומר שהאחד ידחה או יודחה מפני חברו, אלא אדרבא הם מסייעים זה לזה, וכמאמר ולא עם הארץ חסיד - שצריך להיות לימוד הנגלה. איזהו חסיד המתחסד עם קונו - שצריך להיות לימוד החסידות, ותכלית הלימוד הלא הוא העבודה בפועל.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.