ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

"Подарок человека дает ему простор и ведет его перед великими".1

Есть люди, чье величие заключается в их мудрости или богатстве. Но "подарок человека", - когда он отдает своего "человека"2 делу укрепления еврейства, - не только "дает ему простор"3, но и "ведет его перед великими"4.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Мишлей, 18:16

2.

Посвящает всего себя.

3.

Освобождает от ограничений.

4.

Ставит его выше богатых и мудрых.

;יום רביעי יב אדר א (תש"ג)
שיעורים: חומש: תצוה, רביעי עם פירש"י.
תהלים: סו-סח.
תניא: וא"כ הוא - '72' ספי"ג.

כתיב מתן אדם ירחיב לו ולפני גדולים ינחנו. יש לך אנשים שהם גדולי השם בחכמתם או בעשרם, אבל מתן אדם, כשהאדם נותן את האדם שלו באיזה התעסקות בהחזקת הדת, הנה לא זו בלבד כי ירחיב לו, אלא עוד זאת כי לפני גדולים ינחנו.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.