ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Йорцайт ребецин Хаи-Мушки, благословенна память о ней, дочери рабби Йосефа-Ицхака, благословенна память о нем, жены рабби Менахема-Мендела.

Существуют два вида законов: законы, создающие жизнь, и законы, создаваемые жизнью.

Человеческие законы создаются жизнью, и в разных странах, в зависимости от обстоятельств, они - разные.

Тора Всевышнего - это Его Закон, который творит жизнь. Тора Всевышнего - это Тора истины. Она одинакова всегда и везде. Тора - вечна.

יום חמישי כב שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: יתרו, חמישי עם פירש"י.
תהלים: קו-קז.
תניא: ומאחר שרצון - בלא"ה.

עס זיינען דא צווייערליי חוקים: א) א געזעץ וועלכער שאפט לעבען ב) א געזעץ וועלכער ווערט באשאפען פון לעבען. מענשליכע געזעצען זיינען געשאפען פון לעבען, דערפאר זיינען זיי אין יעדער לאנד פארשידען, לויט די תנאים פון לאנד. תורת ה', איז דער ג-טליכער געזעץ וועלכער שאפט א לעבען. תורת ה' איז תורת אמת, די תורה איז אין אלע ערטער און אין אלע צייטען גלייך, תורה איז נצחית.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.