ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Йорцайт ребецин Хаи-Мушки, благословенна память о ней, дочери рабби Йосефа-Ицхака, благословенна память о нем, жены рабби Менахема-Мендела.

Существуют два вида законов: законы, создающие жизнь, и законы, создаваемые жизнью.

Человеческие законы создаются жизнью, и в разных странах, в зависимости от обстоятельств, они - разные.

Тора Всевышнего - это Его Закон, который творит жизнь. Тора Всевышнего - это Тора истины. Она одинакова всегда и везде. Тора - вечна.

יום חמישי כב שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: יתרו, חמישי עם פירש"י.
תהלים: קו-קז.
תניא: ומאחר שרצון - בלא"ה.

עס זיינען דא צווייערליי חוקים: א) א געזעץ וועלכער שאפט לעבען ב) א געזעץ וועלכער ווערט באשאפען פון לעבען. מענשליכע געזעצען זיינען געשאפען פון לעבען, דערפאר זיינען זיי אין יעדער לאנד פארשידען, לויט די תנאים פון לאנד. תורת ה', איז דער ג-טליכער געזעץ וועלכער שאפט א לעבען. תורת ה' איז תורת אמת, די תורה איז אין אלע ערטער און אין אלע צייטען גלייך, תורה איז נצחית.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.