ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Во вторник, 20 Кислева 5557 (1796) г. в Славуте впервые была напечатана Тания. В нее вошли первая часть - "Сефер Шел Бейноним" ("Книга средних"), вторая часть - "Хинух Катан" ("Воспитание малых") и "Шаар Айихуд Веаэмуна" ("Врата единства и веры").

Первое издание "Игерет Атшува" ("Послания о покаянии") было напечатано в Жолкве в 5559 (1799) г.; второе издание впервые вышло из печати в Шклове, в 5566 (1806) г. "Игерет Акодеш" ("Святое послание") впервые вышло из печати в Шкловe, в 5574 (1814) г.

Откорректированное издание всех четырех частей было напечатано в Вильно (в типографии братьев Ромм) в 5660 (1900) г. и с тех пор издавалось неоднократно.

יום ראשון כ כסלו (תש"ג)
שיעורים: חומש: וישב, פרשה ראשונה עם פירש"י.
תהלים: צז-קג.
תניא: הסכמות הרבנים ... ז"ל נבג"מ

הדפסת ספר של בינונים - תניא - בפעם הראשונה נגמרה יום ג' כ' כסלו תקנ"ז בסלאוויטא. וכולל:

חלק ראשון - ספר של בינונים, חלק שני - חנוך קטן ושער היחוד והאמונה.

אגרת התשובה - מהדורא קמא - נדפסה לראשונה: זאלקווי תקנ"ט; מהדורא בתרא - נדפסה לראשונה: שקלאוו תקס"ו.

אגרת הקדש - בפעם הראשונה - שקלאוו תקע"ד. תוצאה מתוקנת של כל ד' החלקים - ווילנא ראם תר"ס, וחזרה ונדפסה כמה פעמים.

 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.