ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Когда в месяце Кислев 30 дней, 2 Тевета - восьмой день Хануки

Усилия греков были направлены на то, чтобы "заставить забыть Тору Твою и законы, установленные Волей Твоей". Как излагает Мидраш ("Берейшит Раба", 16), греки требовали от евреев открыто признать, что "нет у них удела в Б-ге Израиля".

Это была война против Всевышнего. Греки разрешали изучать Тору и даже позволяли выполнять "юстиционные заповеди" и заповеди-"свидетельства",1 но при этом запрещалось упоминать, что Тора - Тора Б-га, а заповеди - Его непреложные законы. Тора и заповеди отделялись от Б-жественности.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Все заповеди Торы подразделяются на три категории: 1) "юстиционные", условно объяснимые рациональным путем (например, заповедь "не укради"), 2) "свидетельства", связанные с историческими событиями (например, есть мацу в праздник Песах) и 3) "установления", не имеющие логического объяснения и соблюдаемые только потому, что являются Б-жественными повелениями (например, предписание о красной корове ("Бемидбар", 19)).

יום חמישי ב טבת, ז חנוכה (תש"ג)
שיעורים: חומש: מקץ, חמישי עם פירש"י.
תהלים: י-יז.
תניא: ולכן נמשלה ... ,ט, ומצותי'.

מלחמת היונים היתה "להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך" וכמאמר [ב"ר פט"ז] כתבו כו' שאין לכם חלק באלקי ישראל. כל המלחמה היתה נגד אלקות, זאל מען לערנען תורה, זאל מען מקיים זיין מצות המשפטים והעדות, רק שלא להזכיר שהיא תורת ה' ושהמצות הם חקי רצונו יתברך, ניט דערמאנען אין תומ"צ [תורה ומצות] דעם ענין פון ג-טלכקייט.


 

О книге
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.