ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Грехи Израиля во времена греческого владычества: близкие отношения с греками, изучение эллинистической культуры, осквернение субботы и праздников, употребление в пищу трефного, пренебрежение законами чистоты семейной жизни. Наказанием послужило духовное разрушение Храма1, гибель многих и рабство в изгнании. Искреннее раскаянье и самопожертвование принесли дарованное Всевышним спасение - великое чудо Хануки.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Осквернение самого Храма, жертвенника и сосудов с оливковым маслом. Физическое разрушение произошло гораздо позже и было совершено римлянами.

יום שלישי כט כסלו, ה דחנוכה (תש"ג)
שיעורים: חומש: מקץ, שלישי עם הפירש"י.
תהלים: קמ-קנ.
תניא: פרק ד. ועוד יש... ,ח, לא תעשה.

די עבירות פון די אידען [אין דער צייט פון די יונים] זיינען געווען: דאס חבר'ן זיך מיט די יונים, לערנען זייער קולטור, חילול שבת ומועד, עסען טריפות, ניט היטן די אידישע טהרה. די שטראף-צרה איז געווען דער גייסטיגער חורבן פון בית המקדש, הריגה און שקלאפערי אין גלות. דורך תשובה און מסירת נפש איז געקומען די גרויסע ג-טליכע וואונדער-ישועה, דער נס חנוכה.


 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.