ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Этот день считается кульминацией "Дидан Нацах" (см. 5 Тевета), так как все книги и рукописи Любавичских Ребе в этот день вернулись в библиотеку "Агудат Хасидей Хабад". "Это - ...подлинное освобождение пленных ... так как книги действительно вернулись туда, где им надлежит быть. И это произошло 2-го Кислева, в понедельник главы "Вайейцей", в которой сказано: "И вернусь я с миром в дом отца моего"1 (из беседы Ребе от 5-го Тевета 5748 года). Это событие совпало и по времени, и по месту с первым Международным съездом посланников Ребе.

Однажды мой дед произнес маамар, в котором, в частности, объяснил сказанное в Талмуде "Рабби Элазар вначале давал монету бедняку, а затем молился"2: "В молитве должна быть жизненная энергия. Когда перед молитвой подают милостыню бедняку, дают ему на жизнь, за счет этого достигается огромное увеличение жизненной энергии в молитве". Говоря это, он взмахнул рукой снизу вверх, показывая, насколько огромно это увеличение.

Мой отец зачастую перед моливой искал бедняка, чтобы накормить его.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Берейшит" 28:21.

2.

"Бава Батра", 10а.

יום שני ב כסלו (תש"ד)
שיעורים: חומש: ויצא,שני עם פירש"י.
תהילים:י-יז.
תניא: והנה במ"א... '310' שבבי"ע דוקא.

אאזמו"ר [אדני אבי זקני מורי ורבי] ביאר פעם במאמר, הא דרבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי, כי הרי התפלה צ"ל [צריכה להיות] בחיות, וע"י [ועל ידי] שנותנים צדקה לעני קודם התפלה ומחיים אותו, ניתוסף חיות הרבה בתפלה. ונענע בידו ממטה למעלה לרמז שהרבוי בהפלאה. - וכמה פעמים קודם התפלה היה אאמו"ר [אדני אבי מורי ורבי] מחזר אחרי עני ליתן לו לאכול.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.