ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Мой отец зажигал ханукальные свечи между молитвами "Минха" и "Маарив". Он не был щепетилен в выборе направления дверного входа - будь это с севера на юг или с востока на запад.1 "Анейрот алалу" ("Эти свечи...")2 он произносил только после того, как все свечи были зажжены. В течение получаса он сидел возле горящих свечей, за исключением пятницы, когда он не мог проводить столько времени у светильника. Отец заботился о том, чтобы свечи горели по крайней мере 50 минут.

Порядок, которого мы придерживаемся в Хануку накануне субботы: "Минха", зажигание ханукальных свечей, зажигание субботних свечей.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

В синагоге ханукальный светильник располагают в направлении с востока на запад, так же, как это было в Храме. Почему мы не придерживаемся подобного порядка у себя в доме - неясно ("Сефер Аминхагим", с. 70 и прим. 5).

2.

Молитва, произносимая непосредственно после зажигания ханукальных свечей.

יום שישי  כה כסלו, א חנוכה (תש"ג)
שיעורים: חומש: וישב, שישי עם פירש"י.
תהלים:" קיט, אשרי...מצותך מאד.
תניא: והא דאמרינן... להתייהר כו'

אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] הי'[ה] מדליק נרות חנוכה בין מנחה למעריב, ולא הי'[ה] מדייק בפתח שיהי'[ה] מדרום לצפון או ממזרח למערב. "הנרות הללו" - אחר הדלקת כל הנרות. והיה יושב בסמוך להנרות חצי שעה - לבד מועש"ק [מו' ערב שבת קודש] שלא הי'[ה] מתעכב חצי שעה - מדייק שידלקו הנרות חמישים מינוט לכל הפחות.

מנחה, נר חנוכה, נר שבת.


 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.