ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Грехи Израиля во времена греческого владычества: близкие отношения с греками, изучение эллинистической культуры, осквернение субботы и праздников, употребление в пищу трефного, пренебрежение законами чистоты семейной жизни. Наказанием послужило духовное разрушение Храма1, гибель многих и рабство в изгнании. Искреннее раскаянье и самопожертвование принесли дарованное Всевышним спасение - великое чудо Хануки.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Осквернение самого Храма, жертвенника и сосудов с оливковым маслом. Физическое разрушение произошло гораздо позже и было совершено римлянами.

יום שלישי כט כסלו, ה דחנוכה (תש"ג)
שיעורים: חומש: מקץ, שלישי עם הפירש"י.
תהלים: קמ-קנ.
תניא: פרק ד. ועוד יש... ,ח, לא תעשה.

די עבירות פון די אידען [אין דער צייט פון די יונים] זיינען געווען: דאס חבר'ן זיך מיט די יונים, לערנען זייער קולטור, חילול שבת ומועד, עסען טריפות, ניט היטן די אידישע טהרה. די שטראף-צרה איז געווען דער גייסטיגער חורבן פון בית המקדש, הריגה און שקלאפערי אין גלות. דורך תשובה און מסירת נפש איז געקומען די גרויסע ג-טליכע וואונדער-ישועה, דער נס חנוכה.


 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.