ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Во время молитвы "Минха" не произносят "Таханун".

Цемах Цедек пишет: "Любовь, выраженная в словах "Кроме Тебя не желаю ничего больше",1 – означает не желать ничего, кроме Всевышнего - ни "неба" ни "земли", то есть ни высшего Ган-Эдена, ни низшего, ибо они были сотворены лишь буквой йуд...2 Но чтобы любовь была лишь ко Всевышнему, то есть буквально к Самой Его Сущности. И именно так это выразил мой господин и учитель (Алтер Ребе), который, находясь в состоянии двейкут, говорил: "Я ничего не хочу! Я не хочу Твой Ган-Эден! Я не хочу Твой Грядущий Мир! Я хочу только Тебя Самого!"

ХОРОШЕГО ПРАЗДНИКА!

ДА УДОСТОИТ НАС ВСЕВЫШНИЙ ДОБРОЙ ЗАПИСЬЮ В КНИГУ ЖИЗНИ

И УТВЕРДИТ ЕЕ ПЕЧАТЬЮ НА ХОРОШИЙ ГОД -

ИЗУЧАТЬ ХАСИДИЗМ И СЛЕДОВАТЬ ЕГО ПУТЯМИ.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Теилим, 73:25.

2.

Имя Всевышнего Авайе (Тетраграмматон) - источник всех творений. Грядущий мир и Ган-Эден были сотворены первой и самой маленькой буквой этого имени - йуд.

יום רביעי יח כסלו (תש"ד)
שיעורים: חומש: וישב,רביעי עם פירש"י.
תהילים:פח-פט.
תניא: הוכח תוכיח... לעומת זה כו'.

במנחה אין אומרים תחנון.

הצ"צ [הצמח צדק] כותב: אהבה דבחינת ועמך לא חפצתי [היינו] שלא לחפוץ שום דבר זולתו יתברך, ולא אפילו שמים וארץ שהם ג"ע [גן עדן] עליון ותחתון, כי רק ביו"ד נברא כו', אלא תהי'[ה] האהבה רק לו יתברך לבד, דהיינו למהו"ע [למהותו ועצמותו] יתברך ממש. וכך היה נשמע הלשון ממו"ר [ממורי ורבי] נ"ע [נשמתו עדן] רבינו הזקן בדביקותו, שהיה אומר בזה הלשון:

איך וויל זע גאר ניסט, איך וויל ניט דיין ג"ע [גן עדן] איך וויל ניט דיין עוה"ב [עולם הבא] כו' איך וויל מער ניט אז דיך אליין.
 

גוט יום טוב
לשנה טובה
בלימוד החסידות
ודרכי החסידות
תכתבו ותחתמו.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.