ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Баал-Шем-Тов регулярно проводил со своми учениками занятия по Талмуду. Его стиль отличался отточенностью и блеском. Занятия включали изучение Рамбама, Альфаси, Роша и других комментаторов-ришоним, чьи толкования относились к рассматриваемому тексту. Баал-Шем-Тов переводил текст на идиш. Анализируя изречение "Третий язык убивает троих" (Эйрхин, 15б),1 Баал-Шем-Тов перевел его и объяснил: "Злословие убивает троих: зачинщика сплетни, пересказчика и слушателя. Но это на духовном уровне, что гораздо суровее физического."

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Третий язык" - человек, пересказывающий ранее слышанную сплетню и выступающий в роли посредника между тем, кто первым пускает слух, и слушателем. См. также "Ликутей Сихот", кн. 5, с. 44, прим. 47.

יום חמישי יג חשון (תש"ד)
שיעורים: חומש: וירא,חמישי עם פירש"י.
תהילים:סט-עא
תניא: איתא... '292' ועלול כנודע.

דער בעש"ט [בעל שם טוב] פלעגט לערנען מיט זיינע תלמידים א שיעור גמרא. דער אופן פון דעם לערנען איז געווען מיט גרויס חריפות און גאונות, און מ'האט געלערענט דעם רמב"ם אלפס רא"ש און אנדערע מפרשים פון די ראשונים וועלכע זיינען שייך געווען צו דער גמרא וואס מ'האט געלערענט. דער בעש"ט [בעל שם טוב] פלעגט אפטייטשען די ווערטער אין אידיש. אז מ'האט געלערענט ערכין און געקומען צום מארז"ל [מאמר רבותינו זכרונם לברכה] [טו ב] לשון תליתאי קטיל תליתאי, האט דער בעש"ט [בעל שם טוב] דאס אויסגעטייטשט: לשון הרע הארג'ט אלע דריי: דעם אויסטראכטער דעם דערציילער און דעם צוהערער, נאר דאס איז אין לבושים רוחנים, וואס דאס איז שווערער, ווי רציחה אין גשמיות.

О книге
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.