ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Благословение "Барух шепетарани" ("Благословен Освободивший меня...")1 произносят без упоминания имени Всевышнего. Это благословение можно произносить не только в субботу, но также в понедельник, четверг или Рош-Ходеш.

Есть изречение, известное нам от имени Баал-Шем-Това, о том, что если кто-то слышит о другом еврее что-то нехорошее, пусть даже он лично не знает того, о ком говорят, ему должно быть больно до глубины души. Ибо кто-то из них точно нехорош: если верно то, что рассказывают - нехорош тот, о ком говорят, a если это неправда - в нехорошей ситуации находится рассказчик.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Благословение, которое произносит отец, когда сын достигает возраста бар-мицвы.

יום חמישי יב כסלו (תש"ד)
שיעורים: חומש: וישלח,חמישי עם פירש"י.
תהילים:סו-סח.
תניא: ומ"ש בע"ח ... שוכן וכו' וד"ל.

ברכת שפטרני מברכים בלא שם ומלכות, ומברכים אותה גם ביום ב', ה', בר"ח [בראש חודש], ולאו דוקא בשבת.

מקובל בידינו בשם מורנו הבעש"ט [הבעל שם טוב]: כששומעים דבר לא טוב על אחד מישראל, גם אם אין מכירים אותו, צריך להצטער צער רב, כי אחד מהם הוא בודאי לא טוב: אם אמת הדבר שמספרים על פלוני, הלא הוא לא טוב, ואם אינו אמת הלא המספר נמצא במצב לא טוב.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.