ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

В субботу главы "Вайейцей" читают афтару: "Веами ... талмей садай" ("А народ мой ... на бороздах в поле" (Ошеа, 11:7-12:12)). Затем добавляют "Вайиврах Яаков ... увенави нишмар" ("И бежал Яаков ... был сохранен" (Ошеа, 12:13-12:14)).

Есть три школы мысли:

1) Учение о ничтожности материального, указывающее на мерзость и отвратительность всего телесного и материального. Это учение Мусар.

2) Учение, концентрирующееся на превосходстве "внутренней формы"1 и духовного аспекта эмоциональных и интеллектуальных качеств души и интеллекта и указывающее способы приблизиться к этому аспекту. Это учение Хакира.

3) Учение возобладания "формы" над материей, указывающее на достоинство очищенной материи и на достоинство формы, закрепленной в материальном, и их слияние воедино так, что невозможно определить, где какое из них начинается и где завершается, поскольку "их начало заключено в их конце".2 Их сотворил единый Б-г – вместе и для единой цели: раскрыть свет Его сокрытой мощи. Только вместе они создают совершенство, желаемое Всевышним. Это учение Хасидизма.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

В хасидизме цура - "форма" - противопоставляется "материи" (хомер). Например, жизненная сила тела - это его "форма", внутренний, духовный аспект, в то время как само тело - внешний, физический аспект, "материя".

2.

См. 16 Адара I.

שבת ז כסלו (תש"ד)
ה
שיעורים: חומש: ויצא, שביעי עם פירש"י..
תהילים:לט-מג.
תניא: ובר מן ... '314' הלכותיהן.

הפטורה: ועמי - תלמי שדי. ויברח יעקב - ובאשה שמר. ובנביא העלה - ובנביא נשמר.

שלש חכמות הן: חכמת ביטול החומר, ע"י [על ידי] הוראת שקוץ ותיעוב כל ענינים הגופניים והחומריים - חכמת המוסר.

חכמת הכרת מעלת הצורה והרוחני במדות ובמושכלות והוראת אופני הקירוב אליהם - חכמת החקירה.

חכמת הגברת הצורה על החומר, הוראה במעלת חומר מזוכך ובמעלת הצורה כשנקבעה בהחומרי, והתכללותם יחד מבלי אשר ימצא ראש וסוף, להיות כי נעוץ תחלתן בסופן וסופן בתחלתן, אל אחד בראם, ולכוונה אחת לגלות אור קדושת חביון עוזו יתברך נבראו, ושניהם כאחד דוקא משלימים אותה השלימות, אשר עלה ברצונו יתברך - חכמת תורת החסידות.
 

 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.