ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

В субботу главы "Ноах" во время чтения Торы в молитве "Минха", а также в последующие понедельник и четверг, третий отрывок начинают со слов "Ваэйра Ашем эл Аврам" ("И явился Б-г Авраму...").

Мой отец сказал одному человеку во время йехидут: "С тех пор, как Всевышний велел нашему отцу Аврааму "уйти из страны своей"1 и "странствовал Аврам, направляясь все дальше к югу", началось таинство очищения мира. Б-жественное провидение отправляет человека в странствия, где искры, которые необходимо очистить, ждут своего избавления.

Праведники, обладающие даром предвидения, знают, где ждут их эти искры, и отправляются туда сами. Для простых же людей Причина всех причин разворачивает события и обстоятельства таким образом, что в нужный момент человек оказывается в том месте, где от него требуется выполнить работу очищения".

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Берейшит", 12:1.

שבת א חשון, שבת ר"ח (תש"ד)
שיעורים: חומש: נח, שבת עם פירש"י..
תהילים:א-ט.
תניא: והנה זלעו"ז.. המעלות.

במנחה - וכן בשני ובחמישי דשבוע הבע"ל [הבא עלינו לטובה] - קורין לישראל מפסוק וירא ה' אל אברם גו'.

כ"ק [כבוד קדושת] אאמו"ר [אדני אבי מורי ורבי] אמר לאחד על יחידות: מאז שאמר הקב"ה [הקדוש ברוך הוא] לאברהם אבינו ע"ה [עליו השלום] לך לך מארצך גו' וכתיב ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה, הותחל סוד הבירורים. וע"פ [ועל פי] גזירת ההשגחה העליונה האדם הולך למסעיו במקום אשר הניצוצות הצריכים להתברר על ידו מחכים לגאולתם.

הצדיקים שהם בעלי ראי'[ה] רואים הם באיזה מקום הבירורים שלהם מחכים להם והולכים שמה בעצמם, ועמא דבר, הנה עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות מסבב כמה עילות וסיבות שיבואו למקום ההוא אשר שם הוטלה עליהם העבודה בעבודת הבירורים.
 

 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.