ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

"Шаги человека утверждаются Б-гом".1 У каждого еврея есть в жизни духовная задача - строить "жилище Б-гу в нижних мирах". Каждый, кто бы он ни был и где бы он ни находился, должен с тем же максимальным рвением искать какой-либо духовный заработок, как он ищет заработок материальный.

И это так, потому что (как продолжает вышеприведенный стих) "он желает путей Его". Сказано об Аврааме: "Ибо Я предопределил его, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после него следовать путями Б-га".2

Есть два пути: путь природный и путь, превосходящий природу. Всевышний сотворил этот мир так, что он выглядит существующим согласно законам природы. Это называется "путь Всесильного".3 Тора и заповеди – это "путь Б-га", привлечение сверхъественного в природу, и в награду за это Всевышний ниспосылает евреям сверхъестественное в естественное.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Теилим, 37:23.

2.

"Берейшит", 18:19.

3.

См. 3 Тишрея и 12 Хешвана.

יום שישי יד חשון (תש"ד)
שיעורים: חומש: וירא,שישי עם פירש"י.
תהילים:עב-עו.
תניא: והנה בהיות...'קמז' תאמין.

מה' מצעדי גבר כוננו, לכל אחד מישראל יש לו תעודה רוחנית בחיים, והוא להתעסק בעבודת הבנין לעשות דירה לו יתברך. וכל אחד באשר הוא ובכל מקום שהוא צריך להתענין בכל מאמצי כוחו לחפש בחפש מחופש למצוא איזה פרנסה רוחנית כמו שהוא מחפש אחר פרנסה גשמיית. והוא לפי שדרכו - של הקב"ה [הקדוש ברוך הוא] - יחפץ, כדכתיב באברהם כי ידעתיו גו' ושמרו דרך ה', כי יש שני דרכים: דרך הטבע ושלמעלה מן הטבע, העולם בראו הקב"ה [הקדוש ברוך הוא] להיות נראה כמו שהוא בדרך הטבע - בעיני בשר - והוא דרך אלקים. תורה ומצות הם דרך הוי'[ה] והוא המשכה שלמעלה מן הטבע בטבע, אשר בגלל זאת הנה הקב"ה [הקדוש ברוך הוא] משפיע לישראל למעלה מן הטבע בטבע.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.