ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Вот одно из учений Межеричского Магида, которое Алтер Ребе слышал во время первого своего пребывания в Межериче (с конца лета 5524 (1764) г. до окончания праздника Песах 5525 (1765) г.).

Сказано: "Я создал землю и человека на ней сотворил".1 "Я" - Тот, Кто действительно "Я": непознаваемый и сокрытый от самых возвышенных эманаций, облачивший Свою сущность в многочисленные сжатия, чтобы породить эманации и сотворить творения: срафим, хайот, офаним,2 ангелов и бесчисленные миры. Путем бессчетных сжатий "Я создал этот мир и сотворил в нем человека". Человек - конечная цель творения, а "сотворил" (барати, числовое значение которого 613, что равно числу заповедей Торы) - конечная цель человека.3

Как приводится в книге "Пардес" от имени "Сефер Абаир": "Сказал атрибут Милосердия Святому, Благословен Он: "Владыка вселенной, с тех пор как на земле появился Авраам, мне незачем выполнять свою работу, ибо Авраам выполняет ее за меня." Авраам - душа, облаченная в тело, использующая гостеприимство, как средство для распространения Б-жественности в этом, нижнем мире, - гораздо выше атрибута Милосердия мира Ацилут.

"Сказал атрибут Милосердия Святому, Благословен Он и т.д." - это выражение зависти атрибута Милосердия мира Ацилут духовному служению Авраама.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Йешаяу, 45:12.

2.

Три категории ангелов.

3.

То есть, конечная цель человека - исполнение всех 613 заповедей Торы.

שבת כב חשון (תש"ד)
הפטורה : ואשה - בנה תצא.
שיעורים: חומש: חיי שרה, שביעי עם פירש"י..
תהילים:קו-קז.
תניא: והנה המודעת ... ב"ה כנ"ל.

אחת מתורות המגיד ממעזריטש ששמע רבינו הזקן בהיותו שם בפעם הראשונה - שלהי קיץ תקכ"ד עד אחרי חה"פ [חג הפסח] תקכ"ה:

אנכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי. אנכי מי שאנכי, שהוא נעלם ונסתר גם מנאצלים היותר עליונים, הלביש עצמותו יתברך בכמה צמצומים להאציל הנאצלים ולברוא הנבראים, שרפים חיות ואופנים מלאכים ועולמות עד אין מספר, ובצמצומים עד אין שיעור עשיתי ארץ הלזו הגשמית. ואדם עליה בראתי, האדם הוא תכלית ההתהוות, ובראתי בגמטריא תרי"ג הוא תכלית האדם, וכדאיתא בפרדס בשם ספר הבהיר, אמרה מדת החסד לפני הקב"ה [הקדוש ברוך הוא], רבונו של עולם מימי היות אברם בארץ לא הוצרכתי אני לעשות מלאכתי, שהרי אברם עומד ומשמש במקומי. כי אברהם שהוא נשמה בגוף, ועוסק בהכנסת אורחים לפרסם אלקותו יתברך בעולם הזה התחתון הוא למעלה במעלה ובמדריגה לגבי מדת החסד דאצילות. ואמרה מדת החסד לפני הקב"ה [הקדוש ברוך הוא], הוא קנאת מדת החסד דאצילות, אשר קנאה בעבודת אברהם ע"ה [עליו השלום].
 

 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.