ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Концепция Б-жественного провидения подразумевает не только то, что Оно управляет каждым движением всех творений и является их жизненной силой и поддерживает существование всего сотворенного, но более того - любое отдельное движение каждого создания имеет общее отношение к совокупной цели Творения... так, что сочетанием и объединением всех отдельных действий достигается высшая цель, заключенная в Творении.

Вдумайтесь: если даже колыхание травинки происходит по воле Б-жественного провидения и касается достижения цели Творения, тем более это верно в отношении человечества вообще и Израиля - "народа, приближенного к Нему",1 - в частности!

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Теилим, 148:14.

יום שישי כח חשון (תש"ד)
שיעורים: חומש: תולדות,שישי עם פירש"י.
תהילים:קלה-קלט.
תניא: להבין מ"ש...'308' פקודי.

ענין ההשגחה פרטית הוא, דלא זו בלבד דכל פרטי תנועות הנבראים למיניהם הם בהשגחה פרטית, והיא היא חיות הנברא וקיומו, אלא עוד זאת דתנועה פרטית של נברא יש לה יחס כללי לכללות כונת הבריאה... דבצרוף ואיחוד כל הפעולות הפרטיות... נשלמה כונה העליונה בסוד הבריאה כולה.

ויתבונן האדם: ומה אם תנועת עשב באה בהשגח"פ [בהשגחה פרטית] ונוגעת להשלמת כונת הבריאה, מין המדבר בכלל וישראל עם קרובו בפרט על אחת כמה וכמה.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.