ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Благословение "Барух шепетарани" ("Благословен Освободивший меня...")1 произносят без упоминания имени Всевышнего. Это благословение можно произносить не только в субботу, но также в понедельник, четверг или Рош-Ходеш.

Есть изречение, известное нам от имени Баал-Шем-Това, о том, что если кто-то слышит о другом еврее что-то нехорошее, пусть даже он лично не знает того, о ком говорят, ему должно быть больно до глубины души. Ибо кто-то из них точно нехорош: если верно то, что рассказывают - нехорош тот, о ком говорят, a если это неправда - в нехорошей ситуации находится рассказчик.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Благословение, которое произносит отец, когда сын достигает возраста бар-мицвы.

יום חמישי יב כסלו (תש"ד)
שיעורים: חומש: וישלח,חמישי עם פירש"י.
תהילים:סו-סח.
תניא: ומ"ש בע"ח ... שוכן וכו' וד"ל.

ברכת שפטרני מברכים בלא שם ומלכות, ומברכים אותה גם ביום ב', ה', בר"ח [בראש חודש], ולאו דוקא בשבת.

מקובל בידינו בשם מורנו הבעש"ט [הבעל שם טוב]: כששומעים דבר לא טוב על אחד מישראל, גם אם אין מכירים אותו, צריך להצטער צער רב, כי אחד מהם הוא בודאי לא טוב: אם אמת הדבר שמספרים על פלוני, הלא הוא לא טוב, ואם אינו אמת הלא המספר נמצא במצב לא טוב.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.