ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Нужно беречь время. Нужно принять на себя ярмо Торы. Каждый момент времени, каждый прошедший день - это не просто день, а событие в жизни. Дни идут, как сказано в Талмуде1 "День приходит и день уходит, неделя и т.д, месяц и т.д., год и т.д." Мой отец сказал от имени Алтер Ребе: "Летний день и зимняя ночь - это год".

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Иерусалимский Талмуд, "Брахот", 1:1.

יום שני יז חשון (תש"ד)
שיעורים: חומש: ח"ש,שני עם פירש"י.
תהילים:פג-פז.
תניא: והנה מודעת ... חטאת וכו'.

מ'דארף היטען דעם זמן, מ'דארף מקבל זיין עולה של תורה. יעדער זמן, יעדער טאג וואס גייט אוועק, איז דאס ניט נאר א טאג נאר א ענין אין לעבען, די טעג גייען כמאמר [ירושלמי ברכות פ"א [פרק א'] ה"א [הלכה א']] יום נכנס ויום יוצא שבת נכנס כו' חדש כו' שנה כו'. דער טאטע האט געזאגט בשם רבינו הזקן: אזומערדיגער טאג און אווינטערדיגע נאכט איז א יאהר.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.