ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

В первую субботу после Симхат-Торы Афтара - "Ко омар" ("Так сказал Б-г...", Йешаяу, 66:1-24).

Фарбренген в общем и в субботу или на исходе субботы в частности - одна из основ хасидизма и путей хасидского служения, а также – врата, открывающие путь к исполнению основополагающей заповеди - любви к ближнему.

В большинстве случаев ведущие фарбренген призывают собравшихся улучшить свое поведение и образ жизни, установить постоянное время для изучения философии хасидизма, строго следовать этому распорядку и чтобы целью их учебы было как изучение, так и исполнение.

(Общей идее и методу увещевания посвящен маамар "Веим руах амошейл",1 который каждому хасиду следует глубоко изучить.)

Однако, эти наставления могут касаться лишь вещей, которые никоим образом не причиняют обиду, как это было заведено издавана – увещевать своего ближнего с любовью и глубокой симпатией.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Сефер Амаамарим уКунтресим", кн. 2, с. 358б.

שבת כד תשרי, אסרו חג [בחו"ל] (תש"ד)
שיעורים: חומש: בראשית, שבת עם פירש"י..
תהילים:קיג-קיח.
תניא: וע"כ קבעו...בלבותם.

מברכים ר"ח מ"ח [ראש חדש מרחשון]. אמירת כל התהילים בהשכמה. יום התועדות.

הפטורה: כה אמר - ויאדיר.

ההתוועדות - פארבריינגען - ברבים בכלל, ובשבת או במוצאי שבת בפרט, היא אחת היסודות בדרכי החסידים והחסידות, ופתח ומבוא למצוה היסודית דאהבת ישראל.

רובא דרובא הנה בכל התוועדות הרי ראשי המדברים תובעים מאת המסובים שיטיבו הנהגותיהם ודרכיהם, שיקבעו עתים ללמוד דא"ח [דברי אלקים חיים] ושישמרו הקביעות, ואשר הלמוד יהיה על מנת ללמוד ולקיים. - והנה כללות ענין ואופן התוכחה מבואר היטב בד"ה [בדיבור המתחיל] ואם רוח המושל [קונטרס למ"ד] אשר ראוי לכל אחד ואחד מאנ"ש [מאנשי שלומינו] ללמדו היטב אדעתא דנפשיה - אמנם הוכחה זו בעת ההתוועדות היא רק על דברים וענינים שאין בהם משום הלבנת פנים ולא כלום, כמו שהי'[ה] מאז ומקדם, אשר איש את רעהו הוכיחו באהבה ובחיבה גדולה.

 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.