ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

"Благословение Б-га приносит богатство".1 Это - в общем, но особенно это касается того, кто посвящает свое время нуждам общины, занимаясь вопросами благотворительности и укрепления еврейства. Как говорится, "Б-г не останется в долгу". Каждое доброе дело, совершенное человеком, щедро вознаграждается Всевышним - детьми, здоровьем и заработком в изобилии.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Мишлей, 10:22.

יום שלישי כח אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: האזינו,שלישי עם פירש"י.
תהילים: קלה-קלט. פב-פד.
תניא: כן עד"ז ... '256' מהאריז"ל.ברכת ד' היא תעשיר, בכלל ובפרט להנותן מעתו ומזמנו לעסוק בצרכי צבור בעניני צדקה וחזוק היהדות, וכמאמר: דער אויבערשטער ב"ה [ברוך הוא] בלייבט ניט קיין בעל חוב, פאר יעדער גוטער זאך וואס א איד טוט, צאלט ער במיטב מיט בני חיי ומזוני רויחי.
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.