ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Во время обряда "Капарот" трижды произносят отрывок "Бней адам" ("Сыны человеческие...") до слова "Улешалом" ("...и мир"), держа при этом в руке петуха (или курицу). Каждый раз произнося слова "Зэ халифати" ("Эта замена мне..."), поднимают петуха (или курицу) над головой и трижды совершают вращательные движения. Всего - девять вращательных движений.

До конца месяца Тишрей не произносят молитву "Таханун". Во время обряда "Малкот" и тот, кто наносит удары, и тот, кто их получает, трижды произносят фразу "Веу рахум" ("И Он милосердный").1

Служение в канун Йом-Кипура - раскаянье за прошлое. Служение в Йом-Кипур - принятие решений на будущее.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Малкот" - символическая порка ремнем в канун Йом-Кипура.

יום שישי ט תשרי, ערב יום הכפורים (תש"ד)
שיעורים: חומש: ברכה,שישי עם פירש"י.
תהילים: מט-נד. קיב-קיד.
תניא: ולפמ"ש בס'...'264' במ"א.כפרות: "בני אדם - ולשלום" שלש פעמים, ובכל פעם מסבב ג"פ [ג' פעמים] ס"ה [סך הכל] מסבב ט"פ [ט' פעמים].

עד סוף תשרי א"א [אין אומרים] תחנון. מלקות: המלקה והנלקה שניהם אומרים והוא רחום שלש פעמים.

בעריוהכ"פ [בערב יום הכפורים] העבודה היא חרטה על העבר, ביוהכ"פ [ביום הכפורים] - קבלה על להבא.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.