ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Когда Алтер Ребе захотел благословить рабби Йекусиэля Леплера достатком, тот отказался, ибо не хотел, чтобы богатство отвлекало его от изучения хасидизма и служения. Когда Ребе захотел благословить его на долгие годы жизни, он ответил: "Но только не на "мужицкие годы", когда "глаза у них - но не видят, уши у них - но не слышат",1 то есть не видят Б-жественности и не слышат Б-жественность".

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Теилим 115:5,6.

יום חמישי ו חשון (תש"ד)
שיעורים: חומש: לך לך,חמישי עם פירש"י.
תהילים: לה-לח.
תניא: ועוד יש... '286' בהסתר כו'  .

כשרצה רבינו הזקן לברך את ר' יקותיאל ליעפלער בעשירות, אמר שאינו חפץ בזה, שלא תטרידו העשירות מלימוד החסידות והתעסקות בעבודה. וכשרצה לברכו באריכות ימים אמר: אבער ניט מיט פויערשע יאהרן, וואס עינים להם ולא יראו אזנים להם ולא ישמעו, מען זעהט ניט קיין ג-טליכקייט און מען הערט ניט קיין ג-טליכקייט.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.