ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Толкование стиха "Навеки, Б-же, слово Твое стоит в небесах"1 Алтер Ребе приводит в Тании (ч. 2, гл.1 и ч. 4, гл. 25) от имени Баал-Шем-Това, хотя это толкование можно найти в Мидраш Теилим, как об этом упоминается в его же книге "Ликутей Тора" (маамар "Ки байом азэ йехапэйр"). И в этом есть особый смысл - вечная память о Баал-Шем-Тове, родившемся во второй день недели, восемнадцатого Элула, ибо речение "Да будет твердь небесная..."2 - то есть, то, что "стоит в небесах" - прозвучало во второй день творения.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Теилим 119:89.

2.

"Берейшит", 1:6.

יום שני כו תשרי (תש"ד)
שיעורים: חומש: נח,שני עם פירש"י.
תהילים: קיט, מה...לא שכחתי.
תניא: וזהו כי ... 'קלט' רוחניות.

הענין ע"פ [על פסוק] לעולם ה' דברך נצב בשמים מביא רבינו הזקן [שער היחוה"א [היחוד והאמונה] פ"א [פרק א'], אגה"ק [אגרת הקודש] כ"ה] בשם הבעש"ט [הבעל שם טוב] , הגם שיש ענין זה במדרש תהלים, וכמש"נ [וכמו שנתבאר] גם בלקו"ת [בלקוטי תורה] בד"ה [בדיבור המתחיל] כי ביום הזה יכפר, וכוונה מיוחדת בזה, כי ביום שני הי'[ה] המאמר יהי רקיע - שהוא הנצב בשמים - וזה יהי'[ה] לזכרון עולם, כי ביום שני ח"י אלול נולד הבעש"ט [הבעל שם טוב].

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.