ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Не читают вечером Тору по свитку. Благословение коаним проводят во время молитвы "Шахарит"1. Не раскрывают талит гадол над головой хатан Тора2 и хатан "Берейшит"3. Тот, кого вызывают к Торе для чтения последнего отрывка, также произносит вместе со всеми "Хазак Хазак Венитхазейк".

Во время празднования Симхат-Тора 5540 (1779) г. Алтер Ребе сказал: "Слова "Древо жизни она4 для тех, кто крепко держиться за нее..." относятся к изучающим Тору людям большого интеллекта; "...и счастливы те, что поддерживают ее" относится к занимающимся Торой людям, чье основное служение - молитва.

Слово меушар ("счастливы"), как написано в книге "Зогар"5, можно прочитать (посредством престановки букв) как мейрошо ("из его головы"). Своим служением они привлекают духовный уровень "Его головы", внутреннюю сущность Бесконечного.

Это подобно особому достоинству ног, именно на которых держится тело и, соответственно, голова".

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

А не во время молитвы "Мусаф", как в другие праздники

2.

Удостоившийся чести завершить годичный цикл чтения Торы

3.

Удостоившийся чести начать новый цикл чтения Торы.

4.

Тора.

5.

"Зогар" III, 53б.

יום שישי כג תשרי, שמחת תורה [בחו"ל] (תש"ד)
שיעורים: חומש: ברכה,שישי עם פירש"י.
תהילים: קח=קיב.
תניא: כד. אהוביי...'קלח' לעין כל.

אין קוראים בתורה בלילה. נ"כ [נשיאת כפים] בשחרית. אין נוהגים לפרוש טלית על ראשי העולים לחתן תורה או לחתן בראשית. גם העולה לתורה אומר חזק חו"נ [חזק ונתחזק].

בשמחת תורה תק"מ אמר רבינו הזקן: עץ חיים היא למחזיקים בה - אלו בעלי השגה הלומדים תורה. ותומכיה מאושר - אלו בעלי עבודה העוסקים בתורה. מאושר - גליקלאך, כדאיתא בזהר [ח"ג [חלק ג'] נג. ב] אל תקרי מאושר אלא מראשו, דע"י [דעל ידי] עבודתם ממשיכים מראשו היינו מפנימיות הא"ס [האין סוף] ב"ה [ברוך הוא], וכמעלת הרגל המקיים את הראש דוקא.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.