ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Прежде чем передать свой лулав для совершения благословения кому-либо еще, необходимо оговорить, особенно в первый день, что это - подарок на условии возвращения. Это важно и для владельца лулава, и для того, кто им хочет воспользоваться. Мой отец учил, что благословение "Шеэхеяну" начинают произносить, держа лулав в одной руке, а этрог - в другой.1 Стих "Ки амарти" произносят только в Ошана-Раба. Благословение "Лешейв басукка" ("...жить в шалаше") также и во время дневной праздничной трапезы произносят после “Кидуш”, но не после благословения над хлебом.

О том, как ведет себя община во время благословения коаним2, нам известно благодаря тому, что Алтер Ребе во время этого благословения накрывал своим талит гадол Цемах Цедека, пока тот не был женатым.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Завершают благословение, соединяя их вместе.

2.

См. 7 Сивана.

יום חמישי טו תשרי, א דחג הסוכות (תש"ד)
שיעורים: חומש: ברכה,חמישי עם פירש"י.
תהילים: עז-עח.
תניא: וכמו אב...הדינין נס"ו.כשנותנים הד' מינים לאחר לברך עליהם אומרים בפירוש שהוא במתנה על מנת להחזיר, ובפרט ביום ראשון. והוא תועלת לנותן ולמקבל. הורה אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] שיתחילו ברכת שהחינו כשהלולב בידו אחת והאתרוג בשני'[ה].

הפסוקים כי אמרתי גו' - רק בהו"ר [בהושענא רבה].

גם ביום מברכים לישב בסוכה אחר קדוש ולא אחר המוציא.

ההנהגה בעת ברכת כהנים [כנ"ל [כנזכר לעיל] יום ב' דחה"ש [דחג השבועות]] אנו יודעים עי"ז [על ידי זה] שרבינו הזקן היה לוקח את הצ"צ [הצמח צדק], קודם חתונתו, תחת טליתו לנ"כ [לנשיאת כפים].

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.